• Welcome to TechPowerUp Forums, Guest! Please check out our forum guidelines for info related to our community.

GPU-Z Translation: Persian [Added]

koorosh

New Member
Joined
Dec 1, 2009
Messages
38 (0.01/day)
Location
Iran
System Name Heftop!
Processor Pentium Dual Core T3400 @ 2.16 GHz
Motherboard Toshiba
Memory 2GB Kingston + 1GB Samsung DDR2
Video Card(s) Crappy GMA X4500 128MB shared
Storage Toshiba 500GB 5400rpm
Display(s) 15.4"
Case Satellite Pro S300-EZ1511
Software Vista HB SP2 32bit | Fedora 16 x86_64
Code:
STRINGTABLE 
BEGIN
  IDS_SENSOR_CORE_CLOCK  "نمایشگر بلادرنگ پردازنده گرافیکی\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
  IDS_SENSOR_MEMORY_CLOCK "نمایشگر بلادرنگ فرکانس حافظه\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
  IDS_SENSOR_SHADER_CLOCK "نمایشگر بلادرنگ فرکانس سایه زنی\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
  IDS_SENSOR_VID_MEM   "نمایشگر حافظه استفاده شده توسط پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_ATI_LOAD   "نمایشگر درصد بارگذاری پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_S3_TEMP   "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی توسط حسگر داخلی\n\nبه دلیل محدودیت های سخت افزاری این حسگر نمی تواند دمای زیر 41/25 درجه سانتی گراد را اندازه گیری کند."
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_DRIVER 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق درایور گرافیکی"
  IDS_SENSOR_NV_LOAD_GPU "نمایشگر درصد بارگذاری هسته رندر کننده پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_NV_LOAD_MC  "نمایشگر درصد بارگذاری کنترل کننده حافظه پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_NV_LOAD_VIDEO "نمایشگر درصد بارگذاری موتور ویدیویی پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_LM63 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر LM63"
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75373 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر F75373"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_DRIVER 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق درایور گرافیکی"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_LM63 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر LM63"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75363 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر F75363"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75373 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر F75373"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ADT7473 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر ADT7473"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی توسط حسگر داخلی"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_UNKLOC 
              "نمایشگر دمای یک بخش خاص در سطح پردازنده گرافیکی\n\nمکان دقیق نامشخص است."
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_DISPIO 
              "نمایشگر دمای بخش ورودی/خروجی نمایشگر در سطح پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_MEMIO 
              "نمایشگر دمای بخش ورودی/خروجی حافظه در سطح پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_SHADER 
              "نمایشگر دمای هسته سایه زنی در سطح پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_DRIVER 
              "نمایشگر دمای برد از طریق درایور گرافیکی"
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_LM63 
              "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر LM63 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75363 
              "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر F75363 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75373 
              "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر F75373 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_ADT7473 
              "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر ADT7473 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75363 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر F75363"
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ADT7473 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر ADT7473"
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ONDIE 
              "نمایشگر درصد سرعت فن توسط کنترل کننده داخلی فن"
  IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ADT7473 
              "نمایشگر سرعت فن به دور در دقیقه از طریق چیپ حسگر ADT7473"
  IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ONDIE 
              "نمایشگر سرعت فن به دور در دقیقه توسط کنترل کننده داخلی فن"
  IDS_VOLTAGE_VDDC    "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDC پردازنده گرافیکی"
  IDS_VOLTAGE_VDDCI    "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDCI پردازنده گرافیکی"
  IDS_VOLTAGE_VDDC_OFFSET "نمایشگر مقدار ولتاژ اضافی VDDC پردازنده گرافیکی نسبت به مقدار پیش فرض"
  IDS_VOLTAGE_MVDDC    "نمایشگر مقدار ولتاژ MVDDC حافظه پردازنده گرافیکی"
  IDS_VOLTAGE_MVDDQ    "نمایشگر مقدار ولتاژ MVDDQ حافظه پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_VDDC     "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDC پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_IDDC     "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_VPHASE_TEMP "نمایشگر دمای قسمت تعدیل کننده ولتاژ"
  IDS_SENSOR_IMDDC    "نمایشگر ولتاژ مصرفی در سطح ولتاژ حافظه پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_IDDC_OVP   "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ پردازنده گرافیکی مربوط به محدوده محافظت ولتاژبالا"
  IDS_SENSOR_IDDCI    "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ VDDCI پردازنده گرافیکی"
END

STRINGTABLE 
BEGIN
  IDS_NAME        "اسم دستگاه را آن طور که توسط سیستم عامل دیده می شود نشان می دهد.\n\nاین بخش در درایور گرافیکی تعریف شده است و می تواند دستکاری شود، به همین علت مشخصه قابل اطمینانی نیست.\n\nدر سیستم این دستگاه قرار دارد در:\nگذرگاه %d دستگاه %d"
  IDS_GPU         "اسم رمز داخلی شرکت برای پردازنده گرافیکی را نشان می دهد."
  IDS_REVISION      "شماره بازنگری پردازنده گرافیکی را که توسط سازنده تعیین شده نشان می دهد.\n\nپردازنده های گرافیکی ATI شماره بازنگری ندارند."
  IDS_TECHNOLOGY     "اندازه ساختار استفاده شده در فناوری ساخت پردازنده گرافیکی را نشان می دهد.\n\nکوچک بودن این عدد معمولا باعث کوچک تر شدن مساحت اندازه سطح و کاهش حرارت تولیدی می شود."
  IDS_DIESIZE       "مساحت سطح سیلیکون پردازنده گرافیکی را نشان می دهد."
  IDS_RELEASEDATE     "تاریخ عرضه رسمی این کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nاگر شما اطلاعات دقیق تری در این مورد دارید لطفا توضیح خود را در تالار پشتیبانی GPU-Z بیان کنید."
  IDS_BIOSVER       "شماره نسخه بایوس کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nرشته کامل بازنگری این است:\n %s"
  IDS_DEVICEID      "فروشنده PCI و مشخصه دستگاه این دستگاه را نشان می دهد."
  IDS_SVID        "مشخصه خرده فروش این دستگاه را نشان می دهد.\n\nمشخصه خرده فروش توسط PCI-SIG صادر می شود و باید منحصرا یک شرکت را مشخص کند.\nبا این حال بسیاری از فروشندگان برد در بایوس 0000 قرار می دهند بنابراین کارت بیشتر از این نمی تواند شناسایی شود.\n\nهمین طور ""ATI AIB"" مشخصه ای است که توسط PowerColor و HIS در میان دیگران استفاده می شود.\nهمچنین ممکن است که فروشنده برد از یک بایوس مرجع استفاده کند که در این صورت نام فروشنده پردازنده گرافیکی در این جا نشان داده می شود."
  IDS_ROPS        "تعداد عملگر های رستر را در این دستگاه نشان می دهد.\n\nهر چه تعداد ROP های یک کارت بیشتر باشد سریع تر است."
  IDS_INTERFACE      "رابط گذرگاه سیستمی کارت گرافیکی و پیکر بندی پهنای باند آن را نشان میدهد.\n\nویژگی های ذخیره توان ممکن است روی نتایج نشان داده شده تاثیر بگذارد.\n\nکارت گرافیکی گزارش می دهدد که از:\n%s پشتیبانی می کند.\n\nدر حال حاضر در:\n%s فعالیت می کند."
  IDS_SHADERS       "تعداد پردازنده های سایه زنی و نوع آن ها را در این کارت نشان می دهد.\n\nتعداد بیشتر حتما به معنی بهتر بودن نیست، این مورد بستگی به معماری های مختلفی که فروشندگان پردازنده گرافیکی به کار می گیرند دارد. در میان پردازنده های گرافیکی با ساختار و نسل یکسان، تعداد بیشتر بهتر است ."
  IDS_MEMTYPE       "نوع و نسل حافظه کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nلطفا با حافظه اصلی که روی مادربرد شما نصب شده اشتباه نگیرید.\n\nلطفا توجه داشته باشید که GDDR3 پهنای باند در دسترس را دو برابر حافظه DDR قبلی می کند و همین طور GDDR5 پهنای باند دو برابر حافظه GDDR3 دارد."
  IDS_BUS_WIDTH      "پهنای رابط بین پردازنده گرافیکی و حافظه گرافیکی را نشان می دهد.\n\nعدد بالاتر در نسل حافظه یکسان به معنای کارایی بهتر است."
  IDS_MEM_SIZE      "مقدار حافظه روی این دستگاه گرافیکی را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که در هر یک از حالت های پیکر بندی CrossFire، SLI یا یک کارت گرافیک چند پردازنده ای هر پردازنده گرافیکی حافظه خودش را دارد که در این جا فهرست شده است.\n\n این کادر حافظه ترکیبی پیکربند های با چند پردازنده گرافیکی را فهرست نمی کند."
  IDS_TRANSISTORS     "تعداد ترانزیستور هایی که در داخل پردازنده گرافیکی موجود هستند را نشان می دهد."
  IDS_BANDWIDTH      "پهنای باند موثر در دسترس را بین پردازنده گرافیکی و حافظه گرافیکی نشان می دهد."
  IDS_DRIVER_VER     "نسخه فعلی درایور گرافیکی و سیستم عامل نصب شده که در حال اجرای ان هستید نشان می دهد."
  IDS_DIRECTX       "نسخه DirectX و مدل سایه زنی که توسط این کارت پشتیبانی می شود نشان می دهد.\n\nبا این حال پیاده سازی DirectX وظیفه سیستم عامل است، ویندوز XP فقط تا نسخه DirectX 9.0c را پشتیبانی می کند."
  IDS_FILLRATE_PIXEL   "تعداد پیکسل هایی که می توانند در یک ثانیه روی صفحه آورده شوند نشان می دهد.\n\n1 GPixel = 1 میلیارد پیکسل."
  IDS_FILLRATE_TEXEL   "تعداد تکسل هایی که می توانند در یک ثانیه پردازش شوند را نشان می دهد.\n\n1 GTexel = 1 میلیارد تکسل."
  IDS_CLOCK_GPU      "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی پردازنده گرافیکی این دستگاه را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید."
  IDS_CLOCK_MEM      "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی حافظه این دستگاه را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید."
  IDS_CLOCK_SHADER    "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی پردازنده گرافیکی این دستگاه را نشان می دهد\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید.\n\nکارت هیا ATI فرکانس سایه زنی ندارند، سایه زن های آن ها در فرکانس هسته فعالیت می کنند."
  IDS_CLOCK_GPU_DEFAULT  "سرعت فعالیت پیش فرض پردازنده گرافیکی را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
  IDS_CLOCK_MEM_DEFAULT  "سرعت فعالیت پیش فرض حافظه را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
  IDS_CLOCK_SHADER_DEFAULT 
              "سرعت فعالیت پیش فرض سایه زنی را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
  IDS_MVPU        "نشان می دهد که آیا فناوری های چند پردازنده ای مانند NVIDIA SLI یا ATI CrossfireX فعال هستند یا خیر، اگر باشد تعداد پردازنده های گرافیکی ای که با هم کار می کنند نشان می دهد."
  IDS_CUDA_NA       "نشان می دهد که آیا NVIDIA CUDA در این کارت در دسترس است یا خیر."
  IDS_OPENCL_NA      "نشان می دهد که آیا OpenCL در این کارت در دسترس است یا خیر."
  IDS_DXCOMPUTE_NA    "نشان می دهد که آیا DirectX Compute در این کارت در دسترس است یا خیر."
  IDS_PHYSX        "نشان می دهد که آیا شتاب دهنده سخت افزاری NVIDIA PhysX در این کارت در دسترس است یا خیر"
  IDS_CUDA_AV       "نشان می دهد که آیا NVIDIA CUDA در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nقابلیت محاسباتی پشتیبانی شده: %s."
  IDS_OPENCL_AV      "نشان می دهد که آیا OpenCL در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nنسخه پشتبانی شده: %s\nپروفایل پشتیبانی شده: %s"
  IDS_DXCOMPUTE_AV    "نشان می دهد که آیا DirectX Compute در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nنسخه سایه زنی پشتیبانی شده: %s"
END
OK I finished the translation, it took longer than I thought.:) I've done it quite in a hurry there could be better synonyms.

I'm an old reader of TPU but I haven't registered yet, and the translation support made me register.
At last I can post comments now:laugh:

I'll subscribe to the thread and will regularly check for questions.

Post your suggestions here: هر کس پیشنهادی داره این جا پست بذاره
 

Nautilus

New Member
Joined
Dec 1, 2009
Messages
4 (0.00/day)
Location
Turkey
System Name Io v.20
Processor Q9300 3.0Ghz @ v1.16250
Motherboard Gigabyte X48-DQ6
Cooling OCZ Vendetta + OCZ Freeze TIM
Memory OCZ Platinium 2x2GB 1066Mhz, 5-5-5-15 2T
Video Card(s) 2xATI Radeon HD 4850 512MB Crossfire (720-2400, 685-2200)
Storage 250GB Samsung + 500GB Maxtor (AHCI Mode)
Display(s) LG Flatron 20.1"
Case CoolerMaster Elite 335 w/Side Window
Audio Device(s) Creative Audigy Value
Power Supply High Power Absolute Series 700W (Modular)
Software Win7 Ultimate x64
Benchmark Scores Vantage Personal BEST: P12852
gosh, looks exactly like arabic. why don't u guys use different language anyways? looks pretty much same to me :)
jk man, keep up the good work.
 

koorosh

New Member
Joined
Dec 1, 2009
Messages
38 (0.01/day)
Location
Iran
System Name Heftop!
Processor Pentium Dual Core T3400 @ 2.16 GHz
Motherboard Toshiba
Memory 2GB Kingston + 1GB Samsung DDR2
Video Card(s) Crappy GMA X4500 128MB shared
Storage Toshiba 500GB 5400rpm
Display(s) 15.4"
Case Satellite Pro S300-EZ1511
Software Vista HB SP2 32bit | Fedora 16 x86_64
I see:laugh:
actually we share a couple of things like typeface and some words but the differences are so huge that we almost can't understand a sentence from each others language!:D

Just if you're curious, Persian have four more letters: /g/ like in get, /ch/ like in chat, /p/ like in top and /j/ like in vision. Also the grammar and most of vocabulary are totally different.
 

W1zzard

Administrator
Staff member
Joined
May 14, 2004
Messages
20,219 (3.48/day)
Processor Core i7-4790K
Memory 16 GB
Video Card(s) GTX 1080
Display(s) 30" 2560x1600 + 19" 1280x1024
Software Windows 7
does persian use right-to-left like arabic ?
 

koorosh

New Member
Joined
Dec 1, 2009
Messages
38 (0.01/day)
Location
Iran
System Name Heftop!
Processor Pentium Dual Core T3400 @ 2.16 GHz
Motherboard Toshiba
Memory 2GB Kingston + 1GB Samsung DDR2
Video Card(s) Crappy GMA X4500 128MB shared
Storage Toshiba 500GB 5400rpm
Display(s) 15.4"
Case Satellite Pro S300-EZ1511
Software Vista HB SP2 32bit | Fedora 16 x86_64
Yes it's right to left, thanks for your attention.:)

Could you post a preview here so I can verify it is diplayed correct? I used some english words and letters like LM63 that I think it could cause problems.:eek:
 

W1zzard

Administrator
Staff member
Joined
May 14, 2004
Messages
20,219 (3.48/day)
Processor Core i7-4790K
Memory 16 GB
Video Card(s) GTX 1080
Display(s) 30" 2560x1600 + 19" 1280x1024
Software Windows 7

koorosh

New Member
Joined
Dec 1, 2009
Messages
38 (0.01/day)
Location
Iran
System Name Heftop!
Processor Pentium Dual Core T3400 @ 2.16 GHz
Motherboard Toshiba
Memory 2GB Kingston + 1GB Samsung DDR2
Video Card(s) Crappy GMA X4500 128MB shared
Storage Toshiba 500GB 5400rpm
Display(s) 15.4"
Case Satellite Pro S300-EZ1511
Software Vista HB SP2 32bit | Fedora 16 x86_64
Thanks it is correct! ready to release:)
 

W1zzard

Administrator
Staff member
Joined
May 14, 2004
Messages
20,219 (3.48/day)
Processor Core i7-4790K
Memory 16 GB
Video Card(s) GTX 1080
Display(s) 30" 2560x1600 + 19" 1280x1024
Software Windows 7
added, included in 0.3.9
 
Joined
Oct 7, 2007
Messages
200 (0.04/day)
Location
North of Iran
System Name Main system
Processor Intel Core-i7 4790K @4.5
Motherboard Asus Z97-Pro Gamer
Cooling Cooler Master Hyper 212 EVO
Memory 32 Gig (16 GigADATA XPG V2 DDR3 2400 + 16 Gig Geil Evo Veloce DDR3 1600 CL11)
Video Card(s) Gigabyte GTX1080 G1 Gaming
Storage Western Digital Blue Cavier 500 and 1 Terabyte + 1 Terabyte Green Cavier + Samsung SSD 860 EVO 500G
Display(s) ASUS ML238 LED Monitor
Case Green Viper X3
Audio Device(s) Onboard-Realtek
Power Supply Green 700watt (Its a rebranded psu from highpower/kolink I guess)
Software Windows 10 /Ubuntu 16.04
Code:
STRINGTABLE 
BEGIN
  IDS_SENSOR_CORE_CLOCK  "نمایشگر بلادرنگ پردازنده گرافیکی\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
  IDS_SENSOR_MEMORY_CLOCK "نمایشگر بلادرنگ فرکانس حافظه\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
  IDS_SENSOR_SHADER_CLOCK "نمایشگر بلادرنگ فرکانس سایه زنی\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
  IDS_SENSOR_VID_MEM   "نمایشگر حافظه استفاده شده توسط پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_ATI_LOAD   "نمایشگر درصد بارگذاری پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_S3_TEMP   "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی توسط حسگر داخلی\n\nبه دلیل محدودیت های سخت افزاری این حسگر نمی تواند دمای زیر 41/25 درجه سانتی گراد را اندازه گیری کند."
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_DRIVER 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق درایور گرافیکی"
  IDS_SENSOR_NV_LOAD_GPU "نمایشگر درصد بارگذاری هسته رندر کننده پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_NV_LOAD_MC  "نمایشگر درصد بارگذاری کنترل کننده حافظه پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_NV_LOAD_VIDEO "نمایشگر درصد بارگذاری موتور ویدیویی پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_LM63 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر LM63"
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75373 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر F75373"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_DRIVER 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق درایور گرافیکی"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_LM63 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر LM63"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75363 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر F75363"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75373 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر F75373"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ADT7473 
              "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر ADT7473"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی توسط حسگر داخلی"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_UNKLOC 
              "نمایشگر دمای یک بخش خاص در سطح پردازنده گرافیکی\n\nمکان دقیق نامشخص است."
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_DISPIO 
              "نمایشگر دمای بخش ورودی/خروجی نمایشگر در سطح پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_MEMIO 
              "نمایشگر دمای بخش ورودی/خروجی حافظه در سطح پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_SHADER 
              "نمایشگر دمای هسته سایه زنی در سطح پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_DRIVER 
              "نمایشگر دمای برد از طریق درایور گرافیکی"
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_LM63 
              "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر LM63 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75363 
              "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر F75363 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75373 
              "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر F75373 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
  IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_ADT7473 
              "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر ADT7473 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75363 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر F75363"
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ADT7473 
              "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر ADT7473"
  IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ONDIE 
              "نمایشگر درصد سرعت فن توسط کنترل کننده داخلی فن"
  IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ADT7473 
              "نمایشگر سرعت فن به دور در دقیقه از طریق چیپ حسگر ADT7473"
  IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ONDIE 
              "نمایشگر سرعت فن به دور در دقیقه توسط کنترل کننده داخلی فن"
  IDS_VOLTAGE_VDDC    "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDC پردازنده گرافیکی"
  IDS_VOLTAGE_VDDCI    "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDCI پردازنده گرافیکی"
  IDS_VOLTAGE_VDDC_OFFSET "نمایشگر مقدار ولتاژ اضافی VDDC پردازنده گرافیکی نسبت به مقدار پیش فرض"
  IDS_VOLTAGE_MVDDC    "نمایشگر مقدار ولتاژ MVDDC حافظه پردازنده گرافیکی"
  IDS_VOLTAGE_MVDDQ    "نمایشگر مقدار ولتاژ MVDDQ حافظه پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_VDDC     "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDC پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_IDDC     "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_VPHASE_TEMP "نمایشگر دمای قسمت تعدیل کننده ولتاژ"
  IDS_SENSOR_IMDDC    "نمایشگر ولتاژ مصرفی در سطح ولتاژ حافظه پردازنده گرافیکی"
  IDS_SENSOR_IDDC_OVP   "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ پردازنده گرافیکی مربوط به محدوده محافظت ولتاژبالا"
  IDS_SENSOR_IDDCI    "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ VDDCI پردازنده گرافیکی"
END

STRINGTABLE 
BEGIN
  IDS_NAME        "اسم دستگاه را آن طور که توسط سیستم عامل دیده می شود نشان می دهد.\n\nاین بخش در درایور گرافیکی تعریف شده است و می تواند دستکاری شود، به همین علت مشخصه قابل اطمینانی نیست.\n\nدر سیستم این دستگاه قرار دارد در:\nگذرگاه %d دستگاه %d"
  IDS_GPU         "اسم رمز داخلی شرکت برای پردازنده گرافیکی را نشان می دهد."
  IDS_REVISION      "شماره بازنگری پردازنده گرافیکی را که توسط سازنده تعیین شده نشان می دهد.\n\nپردازنده های گرافیکی ATI شماره بازنگری ندارند."
  IDS_TECHNOLOGY     "اندازه ساختار استفاده شده در فناوری ساخت پردازنده گرافیکی را نشان می دهد.\n\nکوچک بودن این عدد معمولا باعث کوچک تر شدن مساحت اندازه سطح و کاهش حرارت تولیدی می شود."
  IDS_DIESIZE       "مساحت سطح سیلیکون پردازنده گرافیکی را نشان می دهد."
  IDS_RELEASEDATE     "تاریخ عرضه رسمی این کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nاگر شما اطلاعات دقیق تری در این مورد دارید لطفا توضیح خود را در تالار پشتیبانی GPU-Z بیان کنید."
  IDS_BIOSVER       "شماره نسخه بایوس کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nرشته کامل بازنگری این است:\n %s"
  IDS_DEVICEID      "فروشنده PCI و مشخصه دستگاه این دستگاه را نشان می دهد."
  IDS_SVID        "مشخصه خرده فروش این دستگاه را نشان می دهد.\n\nمشخصه خرده فروش توسط PCI-SIG صادر می شود و باید منحصرا یک شرکت را مشخص کند.\nبا این حال بسیاری از فروشندگان برد در بایوس 0000 قرار می دهند بنابراین کارت بیشتر از این نمی تواند شناسایی شود.\n\nهمین طور ""ATI AIB"" مشخصه ای است که توسط PowerColor و HIS در میان دیگران استفاده می شود.\nهمچنین ممکن است که فروشنده برد از یک بایوس مرجع استفاده کند که در این صورت نام فروشنده پردازنده گرافیکی در این جا نشان داده می شود."
  IDS_ROPS        "تعداد عملگر های رستر را در این دستگاه نشان می دهد.\n\nهر چه تعداد ROP های یک کارت بیشتر باشد سریع تر است."
  IDS_INTERFACE      "رابط گذرگاه سیستمی کارت گرافیکی و پیکر بندی پهنای باند آن را نشان میدهد.\n\nویژگی های ذخیره توان ممکن است روی نتایج نشان داده شده تاثیر بگذارد.\n\nکارت گرافیکی گزارش می دهدد که از:\n%s پشتیبانی می کند.\n\nدر حال حاضر در:\n%s فعالیت می کند."
  IDS_SHADERS       "تعداد پردازنده های سایه زنی و نوع آن ها را در این کارت نشان می دهد.\n\nتعداد بیشتر حتما به معنی بهتر بودن نیست، این مورد بستگی به معماری های مختلفی که فروشندگان پردازنده گرافیکی به کار می گیرند دارد. در میان پردازنده های گرافیکی با ساختار و نسل یکسان، تعداد بیشتر بهتر است ."
  IDS_MEMTYPE       "نوع و نسل حافظه کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nلطفا با حافظه اصلی که روی مادربرد شما نصب شده اشتباه نگیرید.\n\nلطفا توجه داشته باشید که GDDR3 پهنای باند در دسترس را دو برابر حافظه DDR قبلی می کند و همین طور GDDR5 پهنای باند دو برابر حافظه GDDR3 دارد."
  IDS_BUS_WIDTH      "پهنای رابط بین پردازنده گرافیکی و حافظه گرافیکی را نشان می دهد.\n\nعدد بالاتر در نسل حافظه یکسان به معنای کارایی بهتر است."
  IDS_MEM_SIZE      "مقدار حافظه روی این دستگاه گرافیکی را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که در هر یک از حالت های پیکر بندی CrossFire، SLI یا یک کارت گرافیک چند پردازنده ای هر پردازنده گرافیکی حافظه خودش را دارد که در این جا فهرست شده است.\n\n این کادر حافظه ترکیبی پیکربند های با چند پردازنده گرافیکی را فهرست نمی کند."
  IDS_TRANSISTORS     "تعداد ترانزیستور هایی که در داخل پردازنده گرافیکی موجود هستند را نشان می دهد."
  IDS_BANDWIDTH      "پهنای باند موثر در دسترس را بین پردازنده گرافیکی و حافظه گرافیکی نشان می دهد."
  IDS_DRIVER_VER     "نسخه فعلی درایور گرافیکی و سیستم عامل نصب شده که در حال اجرای ان هستید نشان می دهد."
  IDS_DIRECTX       "نسخه DirectX و مدل سایه زنی که توسط این کارت پشتیبانی می شود نشان می دهد.\n\nبا این حال پیاده سازی DirectX وظیفه سیستم عامل است، ویندوز XP فقط تا نسخه DirectX 9.0c را پشتیبانی می کند."
  IDS_FILLRATE_PIXEL   "تعداد پیکسل هایی که می توانند در یک ثانیه روی صفحه آورده شوند نشان می دهد.\n\n1 GPixel = 1 میلیارد پیکسل."
  IDS_FILLRATE_TEXEL   "تعداد تکسل هایی که می توانند در یک ثانیه پردازش شوند را نشان می دهد.\n\n1 GTexel = 1 میلیارد تکسل."
  IDS_CLOCK_GPU      "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی پردازنده گرافیکی این دستگاه را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید."
  IDS_CLOCK_MEM      "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی حافظه این دستگاه را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید."
  IDS_CLOCK_SHADER    "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی پردازنده گرافیکی این دستگاه را نشان می دهد\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید.\n\nکارت هیا ATI فرکانس سایه زنی ندارند، سایه زن های آن ها در فرکانس هسته فعالیت می کنند."
  IDS_CLOCK_GPU_DEFAULT  "سرعت فعالیت پیش فرض پردازنده گرافیکی را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
  IDS_CLOCK_MEM_DEFAULT  "سرعت فعالیت پیش فرض حافظه را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
  IDS_CLOCK_SHADER_DEFAULT 
              "سرعت فعالیت پیش فرض سایه زنی را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
  IDS_MVPU        "نشان می دهد که آیا فناوری های چند پردازنده ای مانند NVIDIA SLI یا ATI CrossfireX فعال هستند یا خیر، اگر باشد تعداد پردازنده های گرافیکی ای که با هم کار می کنند نشان می دهد."
  IDS_CUDA_NA       "نشان می دهد که آیا NVIDIA CUDA در این کارت در دسترس است یا خیر."
  IDS_OPENCL_NA      "نشان می دهد که آیا OpenCL در این کارت در دسترس است یا خیر."
  IDS_DXCOMPUTE_NA    "نشان می دهد که آیا DirectX Compute در این کارت در دسترس است یا خیر."
  IDS_PHYSX        "نشان می دهد که آیا شتاب دهنده سخت افزاری NVIDIA PhysX در این کارت در دسترس است یا خیر"
  IDS_CUDA_AV       "نشان می دهد که آیا NVIDIA CUDA در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nقابلیت محاسباتی پشتیبانی شده: %s."
  IDS_OPENCL_AV      "نشان می دهد که آیا OpenCL در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nنسخه پشتبانی شده: %s\nپروفایل پشتیبانی شده: %s"
  IDS_DXCOMPUTE_AV    "نشان می دهد که آیا DirectX Compute در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nنسخه سایه زنی پشتیبانی شده: %s"
END
OK I finished the translation, it took longer than I thought.:) I've done it quite in a hurry there could be better synonyms.

I'm an old reader of TPU but I haven't registered yet, and the translation support made me register.
At last I can post comments now:laugh:

I'll subscribe to the thread and will regularly check for questions.

Post your suggestions here: هر کس پیشنهادی داره این جا پست بذاره
damet garm :D
faghat man akharin version ro dl nakardam , az kodom version be bad farsi support mishe ?
Thank you verymuch:respect:
 

koorosh

New Member
Joined
Dec 1, 2009
Messages
38 (0.01/day)
Location
Iran
System Name Heftop!
Processor Pentium Dual Core T3400 @ 2.16 GHz
Motherboard Toshiba
Memory 2GB Kingston + 1GB Samsung DDR2
Video Card(s) Crappy GMA X4500 128MB shared
Storage Toshiba 500GB 5400rpm
Display(s) 15.4"
Case Satellite Pro S300-EZ1511
Software Vista HB SP2 32bit | Fedora 16 x86_64
salam khub hasti? man in topico subscribe karde budam nemidunam chera vasam email nayumad:D
az hamun version ke wizard nevesht (0.3.9) farsi shode, ama mohitesh farsi nist faghat tozihate gozineharo gozashtan tarjome konim. khodesh ba zabane pishfarzae system tashkhis mide, age male shoma farsi nist ru tabesh tu task bar right click kon language ro ru Farsi bezar.

ghorbunet;)


Sorry not writing in english:) nothing important though.
 
Top