1. Welcome to TechPowerUp Forums, Guest! Please check out our forum guidelines for info related to our community.

GPU-Z Translation: Persian [Added]

Discussion in 'GPU-Z Translations' started by koorosh, Dec 2, 2009.

 1. koorosh New Member

  Joined:
  Dec 1, 2009
  Messages:
  38 (0.01/day)
  Thanks Received:
  9
  Location:
  Iran
  Code:
  STRINGTABLE 
  BEGIN
    IDS_SENSOR_CORE_CLOCK  "نمایشگر بلادرنگ پردازنده گرافیکی\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
    IDS_SENSOR_MEMORY_CLOCK "نمایشگر بلادرنگ فرکانس حافظه\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
    IDS_SENSOR_SHADER_CLOCK "نمایشگر بلادرنگ فرکانس سایه زنی\n\nدر صفحه حسگر ها این مقدار فرکانس کنونی را نمایش می دهد و در زبانه اصلی فرکانس اجرای سه بعدی"
    IDS_SENSOR_VID_MEM   "نمایشگر حافظه استفاده شده توسط پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_ATI_LOAD   "نمایشگر درصد بارگذاری پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_S3_TEMP   "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی توسط حسگر داخلی\n\nبه دلیل محدودیت های سخت افزاری این حسگر نمی تواند دمای زیر 41/25 درجه سانتی گراد را اندازه گیری کند."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_DRIVER 
                "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق درایور گرافیکی"
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_GPU "نمایشگر درصد بارگذاری هسته رندر کننده پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_MC  "نمایشگر درصد بارگذاری کنترل کننده حافظه پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_NV_LOAD_VIDEO "نمایشگر درصد بارگذاری موتور ویدیویی پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_LM63 
                "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر LM63"
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75373 
                "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر F75373"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_DRIVER 
                "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق درایور گرافیکی"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_LM63 
                "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر LM63"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75363 
                "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر F75363"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_F75373 
                "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر F75373"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ADT7473 
                "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی از طریق چیپ حسگر ADT7473"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE "نمایشگر دمای پردازنده گرافیکی توسط حسگر داخلی"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_UNKLOC 
                "نمایشگر دمای یک بخش خاص در سطح پردازنده گرافیکی\n\nمکان دقیق نامشخص است."
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_DISPIO 
                "نمایشگر دمای بخش ورودی/خروجی نمایشگر در سطح پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_MEMIO 
                "نمایشگر دمای بخش ورودی/خروجی حافظه در سطح پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_GPUTEMP_VIA_ONDIE_SHADER 
                "نمایشگر دمای هسته سایه زنی در سطح پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_DRIVER 
                "نمایشگر دمای برد از طریق درایور گرافیکی"
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_LM63 
                "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر LM63 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75363 
                "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر F75363 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_F75373 
                "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر F75373 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
    IDS_SENSOR_PCBTEMP_VIA_ADT7473 
                "نمایشگر دمای سطح چیپ حسگر ADT7473 که می تواند به عنوان دمای برد توصیف شود."
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_F75363 
                "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر F75363"
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ADT7473 
                "نمایشگر درصد سرعت فن از طریق چیپ حسگر ADT7473"
    IDS_SENSOR_FANPCT_VIA_ONDIE 
                "نمایشگر درصد سرعت فن توسط کنترل کننده داخلی فن"
    IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ADT7473 
                "نمایشگر سرعت فن به دور در دقیقه از طریق چیپ حسگر ADT7473"
    IDS_SENSOR_FANRPM_VIA_ONDIE 
                "نمایشگر سرعت فن به دور در دقیقه توسط کنترل کننده داخلی فن"
    IDS_VOLTAGE_VDDC    "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDC پردازنده گرافیکی"
    IDS_VOLTAGE_VDDCI    "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDCI پردازنده گرافیکی"
    IDS_VOLTAGE_VDDC_OFFSET "نمایشگر مقدار ولتاژ اضافی VDDC پردازنده گرافیکی نسبت به مقدار پیش فرض"
    IDS_VOLTAGE_MVDDC    "نمایشگر مقدار ولتاژ MVDDC حافظه پردازنده گرافیکی"
    IDS_VOLTAGE_MVDDQ    "نمایشگر مقدار ولتاژ MVDDQ حافظه پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_VDDC     "نمایشگر مقدار ولتاژ VDDC پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_IDDC     "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_VPHASE_TEMP "نمایشگر دمای قسمت تعدیل کننده ولتاژ"
    IDS_SENSOR_IMDDC    "نمایشگر ولتاژ مصرفی در سطح ولتاژ حافظه پردازنده گرافیکی"
    IDS_SENSOR_IDDC_OVP   "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ پردازنده گرافیکی مربوط به محدوده محافظت ولتاژبالا"
    IDS_SENSOR_IDDCI    "نمایشگر جریان مصرفی در سطح ولتاژ VDDCI پردازنده گرافیکی"
  END
  
  STRINGTABLE 
  BEGIN
    IDS_NAME        "اسم دستگاه را آن طور که توسط سیستم عامل دیده می شود نشان می دهد.\n\nاین بخش در درایور گرافیکی تعریف شده است و می تواند دستکاری شود، به همین علت مشخصه قابل اطمینانی نیست.\n\nدر سیستم این دستگاه قرار دارد در:\nگذرگاه %d دستگاه %d"
    IDS_GPU         "اسم رمز داخلی شرکت برای پردازنده گرافیکی را نشان می دهد."
    IDS_REVISION      "شماره بازنگری پردازنده گرافیکی را که توسط سازنده تعیین شده نشان می دهد.\n\nپردازنده های گرافیکی ATI شماره بازنگری ندارند."
    IDS_TECHNOLOGY     "اندازه ساختار استفاده شده در فناوری ساخت پردازنده گرافیکی را نشان می دهد.\n\nکوچک بودن این عدد معمولا باعث کوچک تر شدن مساحت اندازه سطح و کاهش حرارت تولیدی می شود."
    IDS_DIESIZE       "مساحت سطح سیلیکون پردازنده گرافیکی را نشان می دهد."
    IDS_RELEASEDATE     "تاریخ عرضه رسمی این کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nاگر شما اطلاعات دقیق تری در این مورد دارید لطفا توضیح خود را در تالار پشتیبانی GPU-Z بیان کنید."
    IDS_BIOSVER       "شماره نسخه بایوس کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nرشته کامل بازنگری این است:\n %s"
    IDS_DEVICEID      "فروشنده PCI و مشخصه دستگاه این دستگاه را نشان می دهد."
    IDS_SVID        "مشخصه خرده فروش این دستگاه را نشان می دهد.\n\nمشخصه خرده فروش توسط PCI-SIG صادر می شود و باید منحصرا یک شرکت را مشخص کند.\nبا این حال بسیاری از فروشندگان برد در بایوس 0000 قرار می دهند بنابراین کارت بیشتر از این نمی تواند شناسایی شود.\n\nهمین طور ""ATI AIB"" مشخصه ای است که توسط PowerColor و HIS در میان دیگران استفاده می شود.\nهمچنین ممکن است که فروشنده برد از یک بایوس مرجع استفاده کند که در این صورت نام فروشنده پردازنده گرافیکی در این جا نشان داده می شود."
    IDS_ROPS        "تعداد عملگر های رستر را در این دستگاه نشان می دهد.\n\nهر چه تعداد ROP های یک کارت بیشتر باشد سریع تر است."
    IDS_INTERFACE      "رابط گذرگاه سیستمی کارت گرافیکی و پیکر بندی پهنای باند آن را نشان میدهد.\n\nویژگی های ذخیره توان ممکن است روی نتایج نشان داده شده تاثیر بگذارد.\n\nکارت گرافیکی گزارش می دهدد که از:\n%s پشتیبانی می کند.\n\nدر حال حاضر در:\n%s فعالیت می کند."
    IDS_SHADERS       "تعداد پردازنده های سایه زنی و نوع آن ها را در این کارت نشان می دهد.\n\nتعداد بیشتر حتما به معنی بهتر بودن نیست، این مورد بستگی به معماری های مختلفی که فروشندگان پردازنده گرافیکی به کار می گیرند دارد. در میان پردازنده های گرافیکی با ساختار و نسل یکسان، تعداد بیشتر بهتر است ."
    IDS_MEMTYPE       "نوع و نسل حافظه کارت گرافیکی را نشان می دهد.\n\nلطفا با حافظه اصلی که روی مادربرد شما نصب شده اشتباه نگیرید.\n\nلطفا توجه داشته باشید که GDDR3 پهنای باند در دسترس را دو برابر حافظه DDR قبلی می کند و همین طور GDDR5 پهنای باند دو برابر حافظه GDDR3 دارد."
    IDS_BUS_WIDTH      "پهنای رابط بین پردازنده گرافیکی و حافظه گرافیکی را نشان می دهد.\n\nعدد بالاتر در نسل حافظه یکسان به معنای کارایی بهتر است."
    IDS_MEM_SIZE      "مقدار حافظه روی این دستگاه گرافیکی را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که در هر یک از حالت های پیکر بندی CrossFire، SLI یا یک کارت گرافیک چند پردازنده ای هر پردازنده گرافیکی حافظه خودش را دارد که در این جا فهرست شده است.\n\n این کادر حافظه ترکیبی پیکربند های با چند پردازنده گرافیکی را فهرست نمی کند."
    IDS_TRANSISTORS     "تعداد ترانزیستور هایی که در داخل پردازنده گرافیکی موجود هستند را نشان می دهد."
    IDS_BANDWIDTH      "پهنای باند موثر در دسترس را بین پردازنده گرافیکی و حافظه گرافیکی نشان می دهد."
    IDS_DRIVER_VER     "نسخه فعلی درایور گرافیکی و سیستم عامل نصب شده که در حال اجرای ان هستید نشان می دهد."
    IDS_DIRECTX       "نسخه DirectX و مدل سایه زنی که توسط این کارت پشتیبانی می شود نشان می دهد.\n\nبا این حال پیاده سازی DirectX وظیفه سیستم عامل است، ویندوز XP فقط تا نسخه DirectX 9.0c را پشتیبانی می کند."
    IDS_FILLRATE_PIXEL   "تعداد پیکسل هایی که می توانند در یک ثانیه روی صفحه آورده شوند نشان می دهد.\n\n1 GPixel = 1 میلیارد پیکسل."
    IDS_FILLRATE_TEXEL   "تعداد تکسل هایی که می توانند در یک ثانیه پردازش شوند را نشان می دهد.\n\n1 GTexel = 1 میلیارد تکسل."
    IDS_CLOCK_GPU      "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی پردازنده گرافیکی این دستگاه را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید."
    IDS_CLOCK_MEM      "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی حافظه این دستگاه را نشان می دهد.\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید."
    IDS_CLOCK_SHADER    "سرعت فعالیت انتخاب شده کنونی پردازنده گرافیکی این دستگاه را نشان می دهد\n\nلطفا توجه داشته باشید که سرعت های بیکاری توان پایین فعال کنونی ممکن است متفاوت باشند، شما می توانید ان ها را در زبانه حسگر ها ببینید.\n\nکارت هیا ATI فرکانس سایه زنی ندارند، سایه زن های آن ها در فرکانس هسته فعالیت می کنند."
    IDS_CLOCK_GPU_DEFAULT  "سرعت فعالیت پیش فرض پردازنده گرافیکی را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
    IDS_CLOCK_MEM_DEFAULT  "سرعت فعالیت پیش فرض حافظه را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
    IDS_CLOCK_SHADER_DEFAULT 
                "سرعت فعالیت پیش فرض سایه زنی را در این دستگاه بدون هیچ گونه اورکلاک نشان می دهد."
    IDS_MVPU        "نشان می دهد که آیا فناوری های چند پردازنده ای مانند NVIDIA SLI یا ATI CrossfireX فعال هستند یا خیر، اگر باشد تعداد پردازنده های گرافیکی ای که با هم کار می کنند نشان می دهد."
    IDS_CUDA_NA       "نشان می دهد که آیا NVIDIA CUDA در این کارت در دسترس است یا خیر."
    IDS_OPENCL_NA      "نشان می دهد که آیا OpenCL در این کارت در دسترس است یا خیر."
    IDS_DXCOMPUTE_NA    "نشان می دهد که آیا DirectX Compute در این کارت در دسترس است یا خیر."
    IDS_PHYSX        "نشان می دهد که آیا شتاب دهنده سخت افزاری NVIDIA PhysX در این کارت در دسترس است یا خیر"
    IDS_CUDA_AV       "نشان می دهد که آیا NVIDIA CUDA در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nقابلیت محاسباتی پشتیبانی شده: %s."
    IDS_OPENCL_AV      "نشان می دهد که آیا OpenCL در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nنسخه پشتبانی شده: %s\nپروفایل پشتیبانی شده: %s"
    IDS_DXCOMPUTE_AV    "نشان می دهد که آیا DirectX Compute در این کارت در دسترس است یا خیر\n\nنسخه سایه زنی پشتیبانی شده: %s"
  END
  
  OK I finished the translation, it took longer than I thought.:) I've done it quite in a hurry there could be better synonyms.

  I'm an old reader of TPU but I haven't registered yet, and the translation support made me register.
  At last I can post comments now:laugh:

  I'll subscribe to the thread and will regularly check for questions.

  Post your suggestions here: هر کس پیشنهادی داره این جا پست بذاره
   
  Master, Nautilus and DonInKansas say thanks.
 2. Nautilus

  Nautilus New Member

  Joined:
  Dec 1, 2009
  Messages:
  4 (0.00/day)
  Thanks Received:
  1
  Location:
  Turkey
  gosh, looks exactly like arabic. why don't u guys use different language anyways? looks pretty much same to me :)
  jk man, keep up the good work.
   
  koorosh says thanks.
 3. koorosh New Member

  Joined:
  Dec 1, 2009
  Messages:
  38 (0.01/day)
  Thanks Received:
  9
  Location:
  Iran
  I see:laugh:
  actually we share a couple of things like typeface and some words but the differences are so huge that we almost can't understand a sentence from each others language!:D

  Just if you're curious, Persian have four more letters: /g/ like in get, /ch/ like in chat, /p/ like in top and /j/ like in vision. Also the grammar and most of vocabulary are totally different.
   
  Master says thanks.
 4. W1zzard

  W1zzard Administrator Staff Member

  Joined:
  May 14, 2004
  Messages:
  16,768 (3.46/day)
  Thanks Received:
  17,507
  does persian use right-to-left like arabic ?
   
  koorosh says thanks.
  10 Year Member at TPU
 5. koorosh New Member

  Joined:
  Dec 1, 2009
  Messages:
  38 (0.01/day)
  Thanks Received:
  9
  Location:
  Iran
  Yes it's right to left, thanks for your attention.:)

  Could you post a preview here so I can verify it is diplayed correct? I used some english words and letters like LM63 that I think it could cause problems.:eek:
   
 6. W1zzard

  W1zzard Administrator Staff Member

  Joined:
  May 14, 2004
  Messages:
  16,768 (3.46/day)
  Thanks Received:
  17,507
  [​IMG]
   
  10 Year Member at TPU
 7. koorosh New Member

  Joined:
  Dec 1, 2009
  Messages:
  38 (0.01/day)
  Thanks Received:
  9
  Location:
  Iran
  Thanks it is correct! ready to release:)
   
  Master says thanks.
 8. W1zzard

  W1zzard Administrator Staff Member

  Joined:
  May 14, 2004
  Messages:
  16,768 (3.46/day)
  Thanks Received:
  17,507
  added, included in 0.3.9
   
  Master says thanks.
  10 Year Member at TPU
 9. Master

  Master

  Joined:
  Oct 7, 2007
  Messages:
  139 (0.04/day)
  Thanks Received:
  18
  Location:
  North of Iran
  damet garm :D
  faghat man akharin version ro dl nakardam , az kodom version be bad farsi support mishe ?
  Thank you verymuch:respect:
   
  koorosh says thanks.
 10. koorosh New Member

  Joined:
  Dec 1, 2009
  Messages:
  38 (0.01/day)
  Thanks Received:
  9
  Location:
  Iran
  salam khub hasti? man in topico subscribe karde budam nemidunam chera vasam email nayumad:D
  az hamun version ke wizard nevesht (0.3.9) farsi shode, ama mohitesh farsi nist faghat tozihate gozineharo gozashtan tarjome konim. khodesh ba zabane pishfarzae system tashkhis mide, age male shoma farsi nist ru tabesh tu task bar right click kon language ro ru Farsi bezar.

  ghorbunet;)


  Sorry not writing in english:) nothing important though.
   
  Master says thanks.

Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guest)